Powrót  | Drukuj  | Powiększ  | Zmniejsz 

Regulamin konkursu "Superprodukt świata Kobiety 2018"1. Organizatorem konkursu Superprodukt świata Kobiety 2018 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika „świat Kobiety", z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca produkty, które wchodzą na polski rynek począwszy od dnia 01.08.2017 roku a skończywszy na dniu 31.07.2018 roku.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
4. Okres zgłaszania produktów do Konkursu to 05.06.2018 roku od godz. 00:00:00 - 31.08.2018 roku do godz. 23:59:59. Produkty przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do Działu Marketingu miesięcznika „świat Kobiety" (ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, na nazwisko: Michał Borkowski, tel. (22) 517 02 82, nośnik zawierający następujące materiały:
- maksymalnie dwa zdania opisujące zgłaszany produkt lub zestaw produktów, uśrednioną cenę detaliczną produktu/zestawu oraz nazwę producenta, które zostaną wykorzystane do przygotowania przez Organizatora krótkiej informacji publikowanej przy zdjęciu produktu na specjalnych stronach, prezentujących zgłoszone produkty w nr 02/2019 miesięcznika „świata Kobiety". Opis powinien być zapisany w postaci/formie pliku .doc lub .txt oraz podpisany nazwą zgłoszonego produktu;
- zdjęcie zgłoszonego produktu zapisane w formacie jpg lub tif. Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość minimum 300 dip. W przypadku zgłoszenia całego zestawu produktów konieczne jest przysłanie zdjęcia całego zgłaszanego zestawu, a nie poszczególnych jego części;
- dossier prasowe zawierające następujące dane: data wprowadzenia produktu/zestawu na polski rynek, informacje dotyczące składu produktu/zestawu, atesty, przeznaczenie, inne informacje dotyczące przydatności, sposobu używania itp.;
oraz
- wypełniony kwestionariusz z deklaracją zgłoszenia produktu/zestawu do określonej kategorii i podkategorii;
- 10 (słownie: dziesięć) produktów/zestawów (o długim terminie ważności w przypadku kosmetyków, leków OTC, środków spożywczych).
W przypadku produktów o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł możliwe jest przekazanie mniejszej ilości produktów/zestawów produktów, przy czym ilość tę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Marketingu Organizatora. W szczególnych przypadkach, zgłaszający może dostarczyć tylko 1 egzemplarz do przetestowania i oceny Jury podczas obrad. Zgłaszający jest wówczas zobowiązany dostarczyć produkt w wersji złożonej, przygotowanej do testów w dniu poprzedzającym obrady Jury.
Organizator nie zwraca nadesłanych produktów/zestawów.
6. Do Konkursu można zgłaszać nowe produkty lub nowe wersje obecnych już wcześniej na rynku produktów, które w okresie, o którym mowa w pkt. 2, zyskały nowe cechy jakościowe, np. opakowanie, funkcjonalność, skład, wygląd etc.
7. Jury będzie oceniało te produkty, co do których nadesłano prawidłowe zgłoszenie, oraz przesłano produkty/zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
8. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w 7/2018 numerze miesięcznika „świat Kobiety".
9. Zgłoszenia prezentowane będą w miesięczniku „świat Kobiety" w numerze 02/2019 jako nominacje do tytułu „Superprodukt świata Kobiety 2018". Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w magazynie „świat Kobiety" zdjęcia jednego produktu ze zgłoszonego zestawu.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z publikacją zdjęć nagrodzonych produktów/zestawów nastąpi w 04/2019 numerze miesięcznika „świat Kobiety".
11. Nagrodami w Konkursie są statuetka i tytuł Superprodukt świata Kobiety 2018.
12. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach i podkategoriach:
I. KOSMETYKI
- Włosy - pielęgnacja
- Włosy - stylizacja i koloryzacja
- Ciało - kosmetyki polskie
- Ciało - kosmetyki zagraniczne
- Ciało - kosmetyki apteczne polskie
- Ciało - kosmetyki apteczne zagraniczne
- Zabiegi kosmetyczne
- Makijaż
- Pielęgnacja twarzy - kosmetyki polskie
- Pielęgnacja twarzy - kosmetyki zagraniczne
- Pielęgnacja delikatnych partii twarzy - kosmetyki polskie
- Pielęgnacja delikatnych partii twarzy - kosmetyki zagraniczne
- Pielęgnacja twarzy - dedykowane/specjalistyczne kosmetyki polskie
- Pielęgnacja twarzy - dedykowane/specjalistyczne kosmetyki zagraniczne
- Pielęgnacja twarzy - kosmetyki apteczne polskie
- Pielęgnacja twarzy - kosmetyki apteczne zagraniczne
- Zapachy
- Dla mężczyzn
II. ARTYKUŁY HIGIENICZNE
III. ŻYWNOśÄ†
- Dania do szybkiego przygotowania i produkty gotowe
- Dodatki i przyprawy
- Produkty dietetyczne
- Słodycze
IV. BEZ RECEPTY
- Leki OTC dla rodziny
- Suplementy OTC dla rodziny
- Suplementy OTC dla kobiety
V. DOM
- Chemia gospodarcza
- Drobny sprzęt AGD do domu
- Drobny sprzęt AGD do użytku osobistego/dla urody
- Akcesoria i produkty dla zwierząt
- Akcesoria i produkty multimedialne
- Wnętrza i ogród
VI. SAMOCHÓD KOBIECY
VII. MODA I STYL
- Odzież
- Obuwie
- Biżuteria
- Akcesoria i dodatki
- Bielizna
VIII. PRODUKTY DLA DZIECI
- Żywność
- Kosmetyki
- Odzież
- Artykuły higieniczne
- Artykuły wspierające rozwój
IX. SUPERPRODUKT Czytelniczek świata Kobiety
13. W każdej z kategorii i podkategorii Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub zestawy produktów (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą linię produktową (serię).
14. W każdej z wymienionych kategorii lub podkategorii może zostać przyznana nagroda Superprodukt świata Kobiety 2018 za najlepszy produkt lub serię w 2018 roku. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych produktów/zestawów nie jest godny wyróżnienia.
15. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.
16. Jury będzie oceniać produkty/zestawy według następujących kryteriów: jakość produktu, użyteczność, estetyka, nowatorstwo.
17. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej (ex aequo) w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
18. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie w każdej z ww. kategorii i podkategorii.
19. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Michałem Borkowskim, m.borkowski@bauer.pl, tel. (22) 517 02 82.
20. Produkty nominowane do nagrody wybiera Jury składające się co najmniej z 5 jurorów będących przedstawicielami Organizatora, redakcji „świata Kobiety", a także ekspertów i celebrytów.
21. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania zgłaszającego o przeniesieniu zgłoszonych produktów/zestawów do innej kategorii lub podkategorii.
23. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród Superprodukt świata Kobiety 2018, która odbędzie się w marcu 2019 roku w Warszawie.
24. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Superprodukt świata Kobiety 2018, począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Superprodukt świata Kobiety 2018 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
25. Statuetka Superprodukt świata Kobiety 2018 - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.
26. Redakcja magazynu „świat Kobiety" zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia - Olśnienie Redakcji Superprodukt świata Kobiety 2018. Nagrodzona firma otrzyma dyplom oraz możliwość korzystania z logo Olśnienie Redakcji Superprodukt świata Kobiety 2018 od momentu pisemnego poinformowania go o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Olśnienie Redakcji Superprodukt świata Kobiety 2018 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
27. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana zostanie konkretnemu produktowi z serii, informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Superprodukt świata Kobiety 2018 oraz Olśnienie Redakcji Superprodukt świata Kobiety 2018, których integralnym elementem jest znak towarowy „świat Kobiety", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
28. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 24, 26 i 27 niniejszego Regulaminu dostępne są w Dziale Promocji segmentu czasopism kobiecych i poradnikowych Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Michał Borkowski (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 282; e-mail: m.borkowski@bauer.pl).
29. W lutowym (02/2019) numerze magazynu „świat Kobiety" zostaną opublikowane zdjęcia produktów zgłoszonych do Konkursu w poszczególnych kategoriach i podkategoriach wraz z opisami tych produktów/zestawów oraz zostanie ogłoszony plebiscyt. Zasady plebiscytu czytelniczek reguluje odrębny regulamin.
30. Czytelniczki, poprzez głosowanie esemesowe, wybiorą swój Superprodukt, który otrzyma tytuł „Superprodukt Czytelniczek świata Kobiety 2018".
31. Zgłoszenie produktów/zestawów do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
33. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
34. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.regulaminy.pl.